Cách sử dụng trên điện thoại di động
iOS
Android
Bước 1

Mở video TikTok


Nhấp vào 'Chia sẻ' và chọn 'Sao chép liên kết'

Bước 2

iPhone chạy iOS 13 hoặc iPad chạy iOS 13 : Mở Safari và truy cập trang web của chúng tôi.

iPhone hoặc iPad chạy iOS 12 trở xuống:
1. Cài đặt 'Documents by Readdle' từ Apple Store.
2. Mở 'Documents by Readdle' và nhấp vào tab 'Trình duyệt', sau đó truy cập trang web của chúng tôi.

iOS 13/13+
iOS 12 or less
Bước 3

Dán liên kết video TikTok và nhấp vào 'Tải xuống'

Bước 1

Mở video TikTok


Nhấp vào 'Chia sẻ' và chọn 'Sao chép liên kết'

Bước 2

Mở trình duyệt di động của bạn và truy cập trang web của chúng tôi

Bước 3

Dán liên kết và nhấp vào 'Tải xuống'